Фізична особа-підприємець Пивовар Наталія Володимирівна (надалі «Виконавець»), яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб укласти договір про надання послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах.

1. ТЕРМІНИ
1.1. Замовник – фізична або юридична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі.
1.2. Пакет послуг – набір послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором, та Привілеїв, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених Правилами надання відповідного Пакету послуг.
1.3. Привілеї – додаткові можливості до відповідного Пакету послуг, що надаються Виконавцем для всіх без винятку Замовників, перелік та умови отримання яких визначений Правилами надання відповідного Пакету послуг. Привілеями зокрема, але не виключно, є: знижки, програми лояльності, спеціальні бонусні програми.
1.4. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована невизначеному колу юридичних та фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.
1.5. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою artprint.net.ua, яка є основним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, що ним надаються.
1.6. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти, даного Договору та Правил надання відповідного Пакету послуг. Акцепт може бути здійснений одним зі способів:
– заповнення, підписання та передача Замовником Виконавцю письмового Акцепту, зразок якого знаходиться на сайті Виконавця, з обов’язковою Активацією послуг;
– направлення Замовником на електронну адресу art@artprint.net.ua відповіді на комерційну пропозицію Виконавця з указанням прийняття пропозиції про надання послуг;
– оплата грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати/передоплати/часткової оплати за відповідний Пакет послуг.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ
2.1. Даний договір є публічним договором (надалі іменується – Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Замовником, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору.
2.2. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Клієнту право на отримання оплаченого ним Пакету послуг, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити даний Пакет послуг.
2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору. Діями, які свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору, є Акцепт Замовником умов Публічної оферти даного договору.
2.4. Виконавець надає послуги, використовуючи телефонну та/або комп’ютерну мережу. Послуги можна отримувати тільки після проведення Виконавцем успішної ідентифікації Клієнта.
2.5. Місцем надання послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна, м. Київ).
2.6. Замовник отримає право на отримання послуг шляхом перерахування грошових коштів за послуги на поточний рахунок Виконавця.
2.7. Поліграфічна продукція, виготовлена на підставі Акцепту пропозиції, є індивідуальним замовленням і не підлягає поверненню.
2.8. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати розцінки на послуги. Виконавець сповіщає Клієнта про такі зміни в порядку, передбаченому даним Договором.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Замовник має право:
3.1.1. Користуватися послугами та Привілеями, відповідно до обраного Пакету послуг, в обсязі та на умовах відповідно до Договору протягом усього строку їх надання.
3.1.2. Користуватися всіма Привілеями, зокрема, але не виключно: знижками, спеціальними бонусними пропозиціями тощо, що надаються Виконавцем з метою більш повного та зручного для Клієнта надання послуг та Привілеїв.
3.1.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданих ним послуг та Привілеїв, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням Послуг та Привілеїв.
3.1.4. Звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання послуг та Привілеїв.

3.2. Замовник зобов’язується:
3.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для ідентифікації Замовника.
3.2.2. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг надати виконавцеві документи, необхідні для надання Послуг (затверджені кольоропроби та/або оригінали макетів поліграфічної продукції та інші документи, запитувані Виконавцем у Замовника для надання Послуг).
3.2.3. Забезпечити необхідний документообмін з Виконавцем.
3.2.4. Вчасно оплатити Послуги у повному обсязі.
3.2.5. Протягом одного дня з моменту укладення цього Договору передати Виконавцю всі матеріали для друку та затверджені макети в електронному вигляді для виготовлення продукції. У випадку затримки передання цих матеріалів Виконавець передає Замовникові готову продукцію у строк, який складається із зазначеного у Договорі строку та строку затримки передання вищевказаних матеріалів.
3.2.6. При зверненні до Виконавця за наданням послуг та Привілеїв, не порушувати вимог чинного законодавства та прийнятих суспільством норм моралі та моральності, не використовувати результати надання послуг та Привілеїв Виконавцем у протиправних цілях, у результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Виконавця та/або третіх осіб.

3.3. Виконавець має право:
3.3.1. Залучати третіх осіб, які мають необхідну кваліфікацію для надання конкретного виду послуги, для надання послуг та Привілеїв Замовникам.
3.3.2. Використовувати адресу електронної пошти, надану Замовником Виконавцю, для листування, обміну та підтвердження оригінал-макетів.
3.3.3. Не розпочинати надання Послуг у разі невиконання п.3.2.4 та п.3.2.5.
3.3.4. Притримати результати Послуг до отримання від Замовника повної оплати.
3.3.5. Відмовити Замовнику у наданні послуг та Привілеїв та розірвати Договір в односторонньому порядку у випадках, якщо:
– Замовник порушив свої зобов’язання за умовами Договору;
– Замовник використовує результати наданих послуг та Привілеїв у протиправних цілях, що шкодить або може зашкодити правам та законним інтересам Виконавця та/або третіх осіб;
– надання послуг та Привілеїв може спричинити порушення Виконавцем вимог чинного законодавства, а також норм моралі та моральності, прийнятих суспільством.

3.4. Виконавець зобов’язується:
3.4.1. Забезпечувати Замовнику можливість отримання послуг та Привілеїв належної якості відповідно до цього Договору, в межах обраного Замовником Пакету послуг.
3.4.2. Надавати Замовнику послуги та Привілеї з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження та нерозголошення лікарської, адвокатської та комерційної таємниць.
3.4.3. Забезпечувати Замовнику можливість отримання інформаційно-довідкових послуг з питань надання послуг та Привілеїв відповідно до обраного Пакету послуг.
3.4.4. Забезпечувати Замовнику можливість отримання ним Привілеїв.
3.4.5. Приймати до розгляду всі раціоналізаторські пропозиції Замовників щодо покращення якості надання послуг та Привілеїв.

4. ІНШІ УМОВИ
4.1. Виключні права на об’єкти інтелектуальної власності.
4.1.1. Виключні права на об’єкти інтелектуальної власності, які виникають або можуть виникнути в процесі надання послуг та Привілеїв Замовнику, зберігаються за Виконавцем.
4.1.2. Всі матеріали, що передаються Виконавцем Замовнику є результатами інтелектуальної власності Виконавця.
4.1.3. Замовник має право на безстрокове використання таких об’єктів виключно в особистих цілях.

4.2. Умови виконання робіт.
4.2.1. Сторони мають право вести листування і пересилати документацію по електронній пошті (на визначені в ТЗ адреси) через Інтернет. Підтвердженням отримання інформації є зворотна відповідь другої сторони про отримання електронної пошти. Всі документи, листи, заявки і т.д., отримані по електронній пошті, мають силу оригіналу.
4.2.2. Приступаючи до роботи, Виконавець має право вивчати і використовувати існуючі на ринку аналоги продукту, що розробляється.
4.2.3. Виконавець у присутності Замовника роботу не виконує.
4.2.4. Зауваження та побажання до розробки макетів, сайтів повинні бути конкретними і аргументованими. Загальні фрази не є аргументами.

4.3. Порядок врегулювання спорів та застосовне право.
4.3.1. Усі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання послуг та Привілеїв Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та всіх додатків до них, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.
4.3.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.
4.3.3. У разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та не можливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.
4.3.4. До відносин сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору, застосовуються чинні норми та положення законодавства країни місцезнаходження Виконавця.

4.4. Обмеження відповідальності Виконавця.
4.4.1. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги результату, що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.
4.4.2. Приймаючи умови цього Договору, Замовник не має права вимагати повернення сплачених ним коштів за відповідний Пакет послуг, а Виконавець, в свою чергу, не повертає Замовнику сплачені останнім кошти.
4.4.3. Відповідальність Виконавця перед Замовником у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується висновком експерта з контролю якості, відшкодовується виключно в межах вартості відповідного Пакету послуг, оплаченого Замовником.

4.5. Прикінцеві положення.
4.5.1. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.
4.5.2. Усі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця.
4.5.3. Усі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.
4.5.4. Внесені зміни, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників, включаючи тих, хто Акцептував Договір до моменту внесення та набрання чинності цих змін. Виконавець зобов’язаний додатково інформувати таких Замовників шляхом електронної розсилки.
4.5.5. Замовники вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця та/або з моменту здійснення Виконавцем електронної розсилки.
4.5.6. Виконавець гарантує, що всі відомості про Замовника, що містять лікарську, адвокатську, комерційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць та відповідно до вимог національного та міжнародного законодавств.
4.5.7. При здійсненні замовлення Послуг, які надає Виконавець, Замовник надає згоду на розміщення зображень таких послуг на сайті/презентаціях Виконавця, в т.ч. з метою їх популяризації. У разі незгоди з вищевикладеним, Замовник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця шляхом направлення електронного листа за адресою: art@artprint.net.ua.
4.5.8. Усі майнові авторські права на всі розроблювані/створювані ним під час надання Послуг макети, концепції, дизайни тощо та будь-які інші матеріали, створені згідно даного Договору, належать Виконавцю.
4.5.9. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для їх виконання та дотримання.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
5.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток).
5.4. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов’язків за даним Договором, якщо це невиконання спричинено обставинами непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, військові дії, інші стихійні лиха, а також будь-які обставини, що не перебувають під контролем Сторін).
6.2. Сторона, у якої створилась неможливість виконання своїх договірних зобов’язань, повинна невідкладно повідомити в письмовій формі іншу Сторону даного Договору про початок та можливі терміни дії названих обставин.
6.3. У разі якщо форс-мажор триває більше 3-х місяців, Сторони анулюють Договір і в цьому випадку жодна із Сторін не може пред’явити іншій претензію.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Цей Договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того, де знаходиться Замовник, який отримує послугу.
7.2 Виконавець може проводити аудіозапис всіх розмов з Замовником без додаткового повідомлення Замовника про це. Дана інформація є конфіденційною.
7.3. Виконавець зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманої від Замовника при укладанні Договору або в ході його виконання, і може їх розповсюдити виключно в порядку та випадках прямо передбачених чинним законодавством України та/або Правилами надання послуг.
7.4. Замовник надає Виконавцю безумовну згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення та обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Замовника, що надана ним у процесі Акцептування та Активації послуг, з метою, що пов’язана з виконанням даного Договору та наслідків його виконання або невиконання. Метою обробки персональних даних є ідентифікація особи як Замовника – отримувача послуг Виконавця, у т. ч. для участі у всіх акціях та заходах рекламного характеру (електронна пошта, телефон, в тому числі шляхом SMS-розсилки). Замовник надає Виконавцю свою згоду на обробку персональних даних на невизначений строк без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних.
7.5. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.